EDE – Ook vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Die ruimte past binnen de bandbreedte van de Bijbel en van wat gereformeerd is.

zo is hier te lezen op de site van het Nederlands Dagblad

GKV-rapport zet roer om in discussie over vrouw in ambt

In minder dan tien jaar tijd kantelde het denken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over de vrouw in het ambt. De besluitvorming over het thema heeft pas op de generale synode in 2014 plaats. Toch staan er voor vrouwelijke ambtsdragers onmiskenbaar seinen op groen.

Zo is hier te lezen op de site van het Reformatorisch Dagblad

Advies GKV is logisch en breuk met verleden

EDE – ‘Een kwestie van tijd’ of juist heel verrassend? Het vrijgemaakte advies om vrouwen als predikant, ouderling en diaken toe te laten, is zowel logisch als een stijlbreuk.

zo leven we ook op de site van het Nederlands Dagblad

Advies aan synode GKV: Vrouw kan in alle ambten dienen

Er zijn geen doorslaggevende bezwaren tegen de bevestiging van vrouwen in de kerkelijke ambten. Dat is de conclusie van het donderdagmiddag verschenen rapport ”Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie”, dat is opgesteld in opdracht van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

zo is hier te lezen op de website van het Reformatorisch Dagblad

Vrouw in het ambt is in GKV „een heel moeilijk dossier”

De mogelijke komst van vrouwelijke ambtsdragers binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kent voor en tegenstanders. Prof. dr. J. Douma, spreekbuis van bezwaarde vrijgemaakten: „Als de Bijbel een duidelijk ”nee” laat horen, komt men via allerlei kanttekeningen uit bij ”ja.””

zo lezen we op de website van het Reformatorisch Dagblad

En op Facebook kwam ik deze reactie tegen van ds J.R. Visser

Heerlijke vakantie gehad. Dan pak je de eerste krant na je vakantie en vanaf de voorpagina wordt je geschokt tot diep in je ziel. waarvan de voortekenen er waren maar waarvan je hoopte en bad dat het zeker niet zo zou zijn, verschijnt op de voorpagina van het ND. De deputaten Man/Vrouw stellen voor alle ambten in de gereformeerde kerken vrijgemaakt voor de vrouw open te stellen. Dan kom je net terug van kerken die juist de oecumene zoeken en met kerken uit een ander kerkverband samenwerken met o.a. een verklaring dat vrouw in het ambt tegen de duidelijke wil van God volgens Zijn Woord is. HERE ontferm u over uw arme volk. Het gaat zo lijkt het een moeilijk jaar worden waar we geroepen worden tot heel duidelijke leiding volgens de Schrift! HERE geef de moed en kracht van Uw Geest om U te volgen ook tegen de geest van de tijd in!

Het raport waar het allemaal om gaat:

Beleidsrapport deputaten M/V in de kerk 2014