Onderstaand stukje is als ingezonden te vinden in het ND van 25-09-2009

Ongeloofwaardig

,,Ook de Kamper predikant ds. E. Hoogendoorn plaatst vrijgemaakt- gereformeerden voor de keus (…). Volgens hem is in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) de binding aan de Bijbel, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde in het geding.” (Nederlands Dagblad 19 september) Broeder E. Hoogendoorn is als predikant binnen de GKV geschorst en daarna afgezet.

De hoogste kerkelijke beroepsinstantie, de generale synode, heeft deze besluiten tweemaal bevestigd (in 2005 en 2008). Hoogendoorn begeeft zich, met zijn gemeente, nog steeds binnen het kerkverband van de GKV. Sinds zijn afzetting oefent hij het ambt van predikant onbevoegd uit. Of je het nu wel of niet eens bent met de besluiten van de kerkelijke instanties, het is een feit dat deze besluiten wel zijn genomen door de daartoe bevoegde instanties binnen het kerkverband en dat hem zijn ambt van predikant is ontnomen. Hij is dus “ambteloos” kerklid. Inderdaad de binding aan de Bijbel, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde is in het geding.

Hoogendoorn treedt deze namelijk met voeten door onbevoegd het ambt van predikant te blijven uitoefenen. Daarmee maakt hij zich volstrekt ongeloofwaardig in zijn oproep aan anderen om op die gronden een keus te maken.

Hans Storm, Den Haag

Juist de bevoegheid van instanties die ds Hoogendoorn hebben afgezet wordt aangevochten door ds Hoogendoorn en de gemeente Kampen-Noord Ichthus.

Uit de brief met nadere motivering van Kampen-Noord Ichthus:

“Wij constateren dat met het niet voldoen aan ons revisieverzoek de GS Zwolle-Zuid 2008 haar goedkeuring heeft gegeven aan het handelen van de classis Kampen september 2004 inzake de kwestie Kampen-Noord. Deze classis heeft in strijd met het Woord van God en de aangenomen kerkorde wettige ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen) van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord hun ambt ontnomen.
De synode oordeelt dit classisbesluit als terecht. Zij heeft echter, evenals alle eerdere meerdere vergaderingen waarop in deze appelgang een beroep werd gedaan, geweigerd onze ernstige bezwaren tegen dit classisbesluit serieus te nemen. De bezwaren zijn zelfs inhoudelijk nagenoeg niet in behandeling genomen door de synode.
Daarbij heeft de synode beweerd dat leer en leven in Kampen-Noord niet in geding zouden zijn.
Zij kon dit alleen maar beweren omdat zij geweigerd heeft verschillende voorgaande classisbesluiten die het tegendeel bewijzen, in rekening te brengen.
Door niet in te gaan op de principiĆ«le inhoud van onze bezwaren, is de GS (ten onrechte) tot het verwijt gekomen van wat zij noemt ‘de zonde van scheurmakerij’. Dat enkel en alleen omdat wij een classisbesluit (september 2004, het ‘moeten terugtreden’) op grond van art. 31 KO niet als bindend konden en mochten aanvaarden en voor de daaraan verbonden gevolgen niet wegliepen.
Onbegrijpelijk is het feit dat elke volgende appelinstantie in de lange rechtsgang steeds weer andere (kerkrechtelijke) gronden probeerde te leggen onder de afwijzing van onze bezwaarschriften; gronden die telkens weer in strijd waren met de uitvoerig gedocumenteerde waarheid. Ook de synode van Zwolle-Zuid heeft zich hier aan bezondigd en, als allerlaatste appelinstantie binnen de kerken, deze oneerlijke rechtsgang gecompleteerd.”

voor de hele brief verwijs ik naar de site van Kampen-Noord Ichthus