Marcus 15:33-37
En toen het zesde uur aangebroken was kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloï, Eloï, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Zie, Hij roept Elia. En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken, zeggende: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem eraf te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.

vanavond zullen we evangelie horen aan de hand van deze tekst onder het thema:

JEZUS, UW VERZOENEND STERVEN.

Onze Heiland brengt het offer van de verzoening:
1. tijdens drie-urige duisternis;
2. onder helse spot;
3. in vrijwillige overgave.

19:30 Develsingel 5, te Zwijndrecht.