Kerk en Religie
Categorie

 • Commentaar: Standpunt over vrouw in ambt GKV

  Een bekende volkswijsheid leert dat je bij ieder voorstel argumenten kunt aandragen om er naartoe te praten en evengoed redenen kunt bedenken om ervan af te praten. Zelden is er één overtuigend en afdoend argument waar niets tegen in valt te brengen.

  zo is op de website van het Reformatorisch dagblad te lezen in een Hoofdredactioneel commentaar.

  Het commentaar eindigt  met:

  “De Bijbel is helder. De vrouw heeft in de christelijke gemeente geen ambtelijke taak te vervullen. In het Nieuwe Testament zijn daar voldoende argumenten voor aan te dragen. Wie dat als uitgangpunt neemt, hoeft nergens naartoe of van af te praten. Het Bijbels standpunt doet alle discussie hierover verstommen. Wie dat loslaat, gaat schuiven. En dat gaat dan inderdaad heel snel. Andere orthodox-gereformeerde kerken zijn gewaarschuwd.”

  7 september 2013 • Kerk en Religie • keer bekeken: 1306

 • de Bijbel cultuur bepaald?

  De publicatie van het Beleidsrapport deputaten M/V in de kerk 2014 maakt nog al wat los, er wordt veel over geschreven en over gesproken.

  Zo ook bij ons in huis, mijn vrouw (Maartje) kwam met een scherpe vraag.

  Als wat Paulus schrijft over de plaats van de vrouw, is bepaald door de cultuur die gold tijdens het schrijven, en wij dat nu om moeten mogen zetten naar onze cultuur, dan brengt dat heel andere benadering van Gods onveranderlijk woord mee.

  Stel nu ik verhuis naar Iran of Iraq, daarheeft de vrouw een heel andere plaats dan hier in Nederland, betekend dat dan dat daar de ambten niet open staan voor vrouwen?

  Hoe is dit te rijmen met Gods woord zelf, waarin staat dat Hij onveranderlijk is?

  Steeds weer komt Galaten 1:7-9 in mij op:

  ” Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!”

  Of zou dan ook deze tekst van Paulus in de huidige cultuur geplaatst moeten worden en staat er in plaats van vervloekt is hij, zo iets als u zult hem in zijn waarde laten?

  De Bijbel zegt meer:

  2 Tim 3:14

  “Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd,”

  Maar ook Hebr 12:28,29

  28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29 want onze God is een verterend vuur.

  Laten we bidden dat de broeders en zuster in de GKv de Bijbel kennen en waakzaam zijn:

  Mat 7:15

  Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

  Laten we ook klaar staan om hen te ondersteunen waar dit nodig en mogelijk is.

  7 september 2013 • Kerk en Religie, Opinie • keer bekeken: 1081

 • Advies: ruimte voor vrouwelijke predikant GKV

  EDE – Ook vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Die ruimte past binnen de bandbreedte van de Bijbel en van wat gereformeerd is.

  zo is hier te lezen op de site van het Nederlands Dagblad

  GKV-rapport zet roer om in discussie over vrouw in ambt

  In minder dan tien jaar tijd kantelde het denken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over de vrouw in het ambt. De besluitvorming over het thema heeft pas op de generale synode in 2014 plaats. Toch staan er voor vrouwelijke ambtsdragers onmiskenbaar seinen op groen.

  Zo is hier te lezen op de site van het Reformatorisch Dagblad

  Advies GKV is logisch en breuk met verleden

  EDE – ‘Een kwestie van tijd’ of juist heel verrassend? Het vrijgemaakte advies om vrouwen als predikant, ouderling en diaken toe te laten, is zowel logisch als een stijlbreuk.

  zo leven we ook op de site van het Nederlands Dagblad

  Advies aan synode GKV: Vrouw kan in alle ambten dienen

  Er zijn geen doorslaggevende bezwaren tegen de bevestiging van vrouwen in de kerkelijke ambten. Dat is de conclusie van het donderdagmiddag verschenen rapport ”Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie”, dat is opgesteld in opdracht van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

  zo is hier te lezen op de website van het Reformatorisch Dagblad

  Vrouw in het ambt is in GKV „een heel moeilijk dossier”

  De mogelijke komst van vrouwelijke ambtsdragers binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kent voor en tegenstanders. Prof. dr. J. Douma, spreekbuis van bezwaarde vrijgemaakten: „Als de Bijbel een duidelijk ”nee” laat horen, komt men via allerlei kanttekeningen uit bij ”ja.””

  zo lezen we op de website van het Reformatorisch Dagblad

  En op Facebook kwam ik deze reactie tegen van ds J.R. Visser

  Heerlijke vakantie gehad. Dan pak je de eerste krant na je vakantie en vanaf de voorpagina wordt je geschokt tot diep in je ziel. waarvan de voortekenen er waren maar waarvan je hoopte en bad dat het zeker niet zo zou zijn, verschijnt op de voorpagina van het ND. De deputaten Man/Vrouw stellen voor alle ambten in de gereformeerde kerken vrijgemaakt voor de vrouw open te stellen. Dan kom je net terug van kerken die juist de oecumene zoeken en met kerken uit een ander kerkverband samenwerken met o.a. een verklaring dat vrouw in het ambt tegen de duidelijke wil van God volgens Zijn Woord is. HERE ontferm u over uw arme volk. Het gaat zo lijkt het een moeilijk jaar worden waar we geroepen worden tot heel duidelijke leiding volgens de Schrift! HERE geef de moed en kracht van Uw Geest om U te volgen ook tegen de geest van de tijd in!

  Het raport waar het allemaal om gaat:

  Beleidsrapport deputaten M/V in de kerk 2014

  6 september 2013 • Kerk en Religie • keer bekeken: 1100

 • Bevestiging en intrede kandidaat L Heres

  Zaterdag 17 november zal DV, kandidaat L. Heres MA  bevestigd worden in het ambt van dienaar van het Woord en zijn intrede doen als predikant van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. en de wijken Vliedberggemeente GK Goes e.o. en GK Veenendaal e.o..

  De bevestiging zal plaats vinden in een eredienst die begint om 11.00 uur. Voorganger is ds. R. van der Wolf predikant van de GK Hardenberg e.o..

  De eredienst waarin kandidaat L. Heres MA intrede doet begint om 15.00 uur.

  De kerkdiensten worden gehouden in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht.

  Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.(GKN),

  scriba @gkzwijndrecht-eo.nl

  4 november 2012 • Kerk en Religie • keer bekeken: 1075

 • kandidaat.L.Heres MA toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord

  In de vergadering van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 november 2012 te Zwolle, heeft kandidaat.L.Heres MA te Apeldoorn, beroepen tot predikant door de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o, zijn peremptoir examen met goed gevolg afgelegd en is hij toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

  4 november 2012 • Kerk en Religie • keer bekeken: 919