De regering van Iran veroordeelde onlangs de christelijke voorganger Yousef Nadarkhani tot de doodstraf vanwege ‘het afzweren van de islam’, hoewel dit een schaamteloze schending is van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat door Iran is erkend. Jubilee Campaign doet een beroep op Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Naties om deze openlijke schending van Iranese verplichtingen die voortvloeien uit een internationaal verdrag krachtig te veroordelen en druk uit te oefenen om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van voorganger Yousef Nadarkhani te bewerkstelligen.

 

Jubilee Campaign, een organisatie die zich over de gehele wereld inzet voor godsdienstvrijheid, voegt zich vandaag in het koor van mensenrechtenactivisten dat pleit voor de vrijlating van de Iranese voorganger Yousef Nadarkhani. Hoewel de regering van Iran er een gewoonte van maakt om christenen en andere religieuze minderheden lastig te vallen en te vervolgen, schokte het land afgelopen maand (eventueel aanpassen aan de verschijningsdatum van dit bericht) de wereld door in het openbaar een man ter dood te veroordelen wegens afvalligheid, de misdaad van het afzweren van de islam. Hoewel er verslagen in overvloed zijn van martelingen en buitenrechtelijke moorden van mensen die tot een religieuze minderheid behoren, heeft Iran formeel sinds 1990 (toen Hoessein Soosmand ter dood werd veroordeeld) niemand meer geëxecuteerd wegens afvalligheid.

 

Jubilee Campaign vestigt de aandacht op het feit dat de beschuldiging van afvalligheid, die nergens terug te vinden is in het Iranese wetboek van strafrecht, indruist tegen het recht van ieder mens om zijn of haar geloof in te ruilen voor een ander geloof of geen enkel geloof aan te hangen. Dit recht is officieel vastgelegd in Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat Iran zonder voorbehoud heeft geratificeerd. Jubilee Campaign roept Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Naties op om deze flagrante en openlijke schending van internationale verplichtingen door Iran scherp te veroordelen. Als aanvulling van de wijze waarop de veroordeling ingaat tegen de internationale verplichtingen van Iran, dient vermeld te worden dat een formeel onderzoek naar of de bestraffing van een persoon op basis van diens geloofsovertuiging tevens indruist tegen Artikel 23 van Iranese eigen Grondwet.

 

Nog afgezien van de ongegronde beschuldigingen en het ongrondwettelijke onderzoek stelt voorganger Yousef dat hij niet beantwoordt aan de definitie van het daadwerkelijk afzweren van de islam, omdat hij nooit moslim geweest is. Voordat hij zich op 19-jarige leeftijd tot het christendom bekeerde, geloofde hij in geen enkele god.

 

Het verhaal van voorganger Yousef is niet ongewoon in Iran. De associatie van de islam met het bloedige en terroristische regime van de ayatollah heeft ertoe geleid dat veel mensen – met name de jonge generatie Iraniërs – zich gedesillusioneerd hebben afgekeerd van elke vorm van religie. Maar ook voor dit groeiende segment van de Iranese samenleving heeft de doodstraf van pastor Yousef ernstige gevolgen: in de veroordeling is afvalligheid opnieuw gedefinieerd, namelijk als het afzweren van de religie van iemands voorouders. Dit precedent is bedreigend voor elke Iraniër met een moslimachtergrond.

 

“Het is duidelijk,” zegt Ann Buwalda, bestuursvoorzitter van Jubilee Campaign, “dat de internationale gemeenschap de Iranese regering ter verantwoording moet roepen en moet voorkomen dat deze onrechtvaardige terechtstelling wordt uitgevoerd. Media en regeringen overal ter wereld moeten zich hierover uitspreken en zo de stilte doorbreken die deze onschuldige man ter dood veroordeelt.”

 

Voor meer info of het tekenen van de petitie : www.redyousef.nu.